Japanese Books of the Bible

旧約聖書 kyuu yaku sei sho The Old Testament

 • 創世記 sou sei ki – Genesis
 • 出エジプト記 shutsu ejiputo ki – Exodus
 • レビ記 rebi ki – Leviticus
 • 民数記 min suu ki – Numbers
 • 申命記 shin mei ki – Deuteronomy
 • ヨシュア記 yoshua ki – Joshua
 • 士師記 shi ji ki – Judges
 • ルツ記 rutsu ki – Ruth
 • サムエル記第一 samueru ki dai ichi – I Samuel
 • サムエル記第二 samueru ki dai ni – II Samuel
 • 列王記第一 retsu ou ki dai ichi – I Kings
 • 列王記第二 retsu ou ki dai ni – II Kings
 • 歴代誌第一 reki dai shi dai ichi – I Chronicles
 • 歴代誌第二 reki dai shi dai ni – II Chronicles
 • エズラ記 ezura ki – Ezra
 • ネヘミア記 nehemia ki – Nehemiah
 • エステル記 esuteru ki – Esther
 • ヨブ記 yobu ki – Job
 • 詩篇 shi hen – Psalms
 • 箴言 shin gen – Proverbs
 • 伝道者の書 den dou sha no sho – Ecclesiastes
 • 雅歌 ga ka – The Song of Solomon
 • イザヤ書 izaya sho – Isaiah
 • エレミア書 eremia sho – Jeremiah
 • 哀歌 ai ka – Lamentations
 • エゼキエル書 ezekieru sho – Ezekiel
 • ダニエル書 danieru sho – Daniel
 • ホセア書 hosea sho – Hosea
 • ヨエル書 yoeru sho – Joel
 • アモス書 amosu sho – Amos
 • オバデア書 obadea sho – Obadiah
 • ヨナ書 yona sho – Jonah
 • ミカ書 mika sho – Micah
 • ナホム書 nahomu sho – Nahum
 • ハバクク書 habakuku sho – Habakkuk
 • ゼパニア書 zebania sho – Zephaniah
 • ハガイ書 hagai sho – Haggai
 • ゼカリア書 zekaria sho – Zechariah
 • マラキ書 maraki sho – Malachi

新約聖書 shin yaku sei sho – The New Testament

 • マタイの福音書 matai no fuku in sho – Matthew
 • マルコの福音書 maruko no fuku in sho – Mark
 • ルカの福音書 ruka no fuku in sho – Luke
 • ヨハネの福音書 yohane no fuku in sho – John
 • 使徒の働き shito no hataraki – Acts
 • ローマ人への手紙 ro-ma jin e no tegami – Romans
 • コリント人への手紙第一 korinto jin e no tegami dai ichi – I Corinthians
 • コリント人への手紙第二 korinto jin e no tegami dai ni – II Corinthians
 • ガラテア人への手紙 garatea jin e no tegami – Galatians
 • エペソ人への手紙 epeso jin e no tegami – Ephesians
 • ピリピ人への手紙 piripi jin e no tegami – Philippians
 • コロサイ人への手紙 korosai jin e no tegami – Colossians
 • テサロニケ人への手紙第一 tesaronike jin e no tegami dai ichi – I Thessalonians
 • テサロニケ人への手紙第二 tesaronike jin e no tegami dai ni – II Thessalonians
 • テモテへの手紙第一 temote e no tegami dai ichi – I Timothy
 • テモテへの手紙第二 temote e no tegami dai ni – II Timothy
 • テトスへの手紙 tetosu e no tegami – Titus
 • ピレモンへの手紙 piremon e no tegami – Philemon
 • ヘブル人への手紙 heburu jin e no tegami – Hebrews
 • ヤコブの手紙 yakobu no tegami – James
 • ペテロの手紙第一 petero no tegami dai ichi – I Peter
 • ペテロの手紙第二 petero no tegami dai ni – II Peter
 • ヨハネの手紙第一 yohane no tegami dai ichi – I John
 • ヨハネの手紙第二 yohane no tegami dai ni – II John
 • ヨハネの手紙第三 yohane no tegami dai san – III John
 • ユダの手紙 yuda no tegami – Jude
 • ヨハネの黙示録 yohane no moku shi roku – Revelation